Artikel 19

In letter en geest, of: wat onze grondwet in neoliberale tijden vermag

Waartoe dient de grondwet eigenlijk? Is het een nobel en nastrevenswaardig ideaal, of is de wet er om nageleefd te worden? Je hoopt het tweede, vermoedt het eerste, maar vreest geen van beide. Merlijn Olnon doet een aantal voorstellen om artikel 19 (over arbeids-bescherming) in lijn te brengen met het huidige overheidsbeleid, en zodoende naleefbaar te maken.

Beeldbewerking: Willem Sjoerd van Vliet.

Artikel 19

  1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid.
  2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
  3. Het recht van iedere Nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend, behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld.


ad artikel 19, lid 1: ‘… voor zover de overheid meent zich dat te kunnen veroorloven.’

(bron: CBS, UWV)

ad artikel 19, lid 2: ‘… met dien verstande dat genoemde regels natuurlijk niet in het belang hoeven te zijn van hen die arbeid verrichten.’

(bron: OECD, Employment Protection Indicator for Regulation on Temporary forms of employment en CBS, Enquête Beroepsbevolking)

ad artikel 19, lid 3: ‘… waarbij vanzelfsprekend geldt dat de beperkingen die bij of krachtens de wet worden gesteld met name zullen dienen om de druk op de sociale voorzieningen te verlichten door het stellen van optimale re-integratiedoelen, al gaat dat ten koste van de gezondheid, levensvreugde en toekomstperspectieven van een steeds groter aantal Nederlanders.’

Gevolgen aanpassingen keuringspraktijk voor
de verdeling van de instroom (projectie)Wonderdokters van de WAO (Zembla, 28 januari 2007)Ontwikkeling aantal WAO/WIA-ers 2004-2040 ten opzichte van ongewijzigd beleid

(WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
(Bron: VNO-NCW)

Bronnen
- Over de acceptatieplicht, zie bijv. http://www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/van-a-z/kennisbank/artikel/ww-plichten/
- Over de persoonlijke gevolgen van het onder dwang vroegtijdig accepteren van werk beneden niveau, zie de dissertatie van Irma Mooi-Reçi (http://www.irmamooireci.com/proefschriftmooireci_2.pdf), met name pagina's 161 en 175.


Lees hier alle Grondwet-variaties