De Grondwet als app?

door Redactie

Tweehonderd jaar Nederlandse Grondwet. Geniet dit eerbiedwaardige instituut ook bekendheid bij alle burgers? Nee, integendeel. Dinsdag 20 mei vindt in SPUI25 een avond plaats over hoe de grondwet weer gemeenschappelijk te laten leven. Met: Halim El-Madkouri, Jan Willem Sap en Carla Zoethout.

De Nederlandse Grondwet bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Alle reden om hieraan aandacht te besteden; de Grondwet is immers de belangrijkste wet van ons politieke systeem en rechtsorde. Nu zou je verwachten dat een dergelijke wet ook wel bij burgers zal leven of op zijn minst bekend zal zijn. Maar niets is minder waar. Een aantal jaren geleden is een onderzoek uitgevoerd waarbij de geënquêteerden op de vraag of de Grondwet belangrijk is, volmondig ‘ja’ antwoordden. De vervolgvraag wat er dan in de Grondwet opgetekend stond, leverde een oorverdovende stilte op. Hoogste tijd om daarin verandering te brengen.

Maar er is nog een reden om onze Grondwet weer te revitaliseren. Onze samenleving is veranderd in een pluriforme, multiculturele en multireligieuze samenleving. Gemeenschappelijke waarden zijn er wel, maar die zijn niet langer vanzelfsprekend en dienen meer te worden geëxpliciteerd. Die waarden liggen onder andere in de Grondwet besloten: de grondrechten, het ideaal van democratie en van de rechtsstaat. Het probleem is alleen dat vooral die laatste twee idealen niet onomstreden zijn. Ook in dat opzicht is van belang hierin verandering te brengen. Een ‘levende’ (en toegankelijke) Grondwet zou een ijkpunt kunnen vormen van de belangrijkste gemeenschappelijk gedragen waarden, een document dat op scholen kan worden gebruikt en daarmee ook een rol in het integratieproces zou kunnen vervullen.

Hoe kunnen we dat realiseren? Een preambule aan de Grondwet toevoegen waarin fundamentele gemeenschappelijke waarden geformuleerd worden? Het eerste hoofdstuk met de grondrechten een meer centrale plaats in het onderwijs geven? Een Grondwet-app maken? Een debat met Hakim El-Madkouri en Jan Willem Sap. Moderator: Carla M. Zoethout.

Over de sprekers
Halim El-Madkouri is arabist en manager rechtsstaat, religie en samenleving bij Forum (een onafhankelijk kennisinstituut op het terrein van multiculturele vraagstukken vanuit het perspectief van de democratische rechtsstaat, sociale cohesie en gedeeld burgerschap).

Jan Willem Sap is hoogleraar Europees recht aan de Open Universiteit en hoofddocent Europees recht aan de VU.

Carla M. Zoethout is hoofddocent Constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Meldt u aan via het formulier op de site van SPUI25. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | T: 020 525 8142.