Letterenfonds reserveert geld voor tijdschriften uit eigen middelen

door Redactie

Onderstaande brief stuurde de directeur van het Nederlands Letterenfonds, Henk Pröpper, momenteel op missie in Beijing, de literaire tijdschriften vanmiddag via zijn medewerkster Suzanne Meeuwissen toe.
De Gids bedankt bij dezen alle schrijvers, dichters, wetenschappers en journalisten die met hun ondertekening de protestbrief aan de Kamerleden gewicht hebben verleend; die steunbetuiging heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de soepeler houding die het gesprek tussen Pröpper en de ambtenaren van OCW blijkens zijn brief kenmerkte.

Geachte uitgevers, geachte redacties,

De regering heeft er op 10 juni voor gekozen de tijdschriftenregeling van het Nederlands Letterenfonds te schrappen, net als de tijdschriftregelingen van de andere cultuurfondsen.

Na een stevig maar constructief overleg met het Ministerie van OCW, waarbij de ambtenaren gevoelig bleken voor onze argumenten en de literaire en historische waarde van enkele tijdschriften wel degelijk onderkenden, stel ik me de toekomst als volgt voor. Het fonds houdt zich aan zijn huidige afspraken en subsidieert de tijdschriften tot en met 2012. Per 1 januari 2013 vervalt de regeling, dat punt is reeds beslecht. Wel maak ik ruimte vrij uit de eigen middelen van het fonds, om met het oog op thema's als talentontwikkeling, erfgoed, digitale ontwikkelingen en excellentie een aantal belangrijke tijdschriften structureel te blijven ondersteunen. Zaken overigens waar we ons met het tijdschriftenbeleid al een paar jaar op richten, in die zin verandert er weinig.

Mijn medewerker Suzanne Meeuwissen heeft al aangegeven graag creatief en vernuftig op de veranderende situatie in te willen springen. Feit blijft dat het budget flink krimpt en het fonds harde keuzes zal maken om op een zinvolle manier in de literaire tijdschriften te kunnen blijven investeren.

Dat neemt niet weg dat er een kleine maar voor de literatuur essentiële slag is gewonnen en het fonds een deel van de tijdschriften binnenboord kan houden. Uw steun en positieve inspanningen waren daarbij onmisbaar, en zullen in de toekomst ook noodzakelijk blijven.

Na de zomer zullen wij in relatie tot het geheel van de bezuinigingen een overzicht krijgen van onze mogelijkheden.

Voor nu wens ik u een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

Henk Pröpper
directeur